Valdkonnad

Meie tõlkijad on filoloogid, kes on spetsialiseerunud erinevatele erialadele. Tänu sellele saame pakkuda tõlkeid kõigis valdkondades, olgu selleks siis juriidika, majandus, tehnika, keemia, informaatika või meditsiin.

Tehnilist tõlget teostavad meil tehnilise eriharidusega inimesed, kes on võimelised tõlkima nii kergemat laadi kui ka spetsiifilisema sisuga tekste. Kuna tõlkematerjalid antud valdkonnas on tavaliselt üsna mahukad, siis täpse hinnapakkumise tegemiseks palume võimaluse korral algmaterjal meile saata elektroonilisel kujul. Tehnikaalaste tekstide tõlkimise juures on suureks abiks tihe koostöö kliendiga, sest tavaliselt tunneb tellija ise kõige paremini terminoloogiat ja oskab anda juhiseid, millist terminoloogiat kasutada. Suuremahulistele töödele teeme ka soodustust. Väikesemahuliste tehniliste tõlgete korral on tõlke teostamiseks vajalik samuti tavalisest pikem tähtaeg, sest temaatikasse sisseelamine ja terminoloogiaga tutvumine võtab vahel isegi kauem aega kui tõlkimine.

Juriidilisi tõlkeid teostavad meil juriidikale spetsialiseerunud tõlkijaid, sellega garanteerime ka kõige keerukamate tõlgete puhul terminite õigsuse ja algtekstist korrektse arusaamise. Juriidiliste materjalide tõlkimisel on samuti oluline koostöö kliendiga, seda eriti nüansside lahtimõtestamisel. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et algmaterjalid oleksid korrektsed nii vormiliselt kui ka keeleliselt, sest sellest sõltub tõlkekvaliteet.

Majandusalaste tõlgete valdkond on samuti väga mahukas, kuna siia valdkonda koondub kõik otseselt äritegevuse ja rahandusega seonduv. Meie tõlgid on ka selles valdkonnas väga pädevad.

Reklaamtekstide tõlge on loominguline ja huvitav ning samas aeganõudev töö, kuna tõlge peab haarama kõiki nüansse, mida tekstiga öelda soovitakse. Tõlgitavaks tekstiks võib olla ka vaid sõna või kaks, kuid nende tõlkimine võib võtta aega tunde, et leida see kõige parem tõlge. See eeldab tõlkijalt loovat lähenemist ja laia silmaringi. Reklaamteksti tõlkimine eeldab ka väga head keeleoskust ja loovat mõtlemist, see ei ole pelgalt lähtekeelest sihtkeelde teksti ümberpanemine. Reklaamtekstide tõlgete tellimisel palume arvestada suurema ajavaruga.

Meditsiinialaseid tekste tõlgivad alati meditsiinilise kõrgharidusega spetsialistid, sest antud temaatika on nii spetsiifiline, et ilma vastava kõrghariduseta poleks lihtsalt võimalik professionaalset tõlget teha. Kvaliteetse tõlke tagab ka tõlgi ja kliendi koostöö. Kuna meditsiinitekstid on enamasti väga spetsiifilise terminoloogiaga, on oluline ka teada, kes on teksti lõpptarbija, et vajadusel lihtsustada termineid, et tekst oleks arusaadav ka tavalugejale, mitte vaid spetsialistile.

Mõisted

Tõlkebüroo on tõlketeenust osutav ettevõte, kus tõlketegevus moodustab tervikliku protsessi, mille käigus tõlked toimetatakse või korrigeeritakse, tehakse väljastusülevaatus jm tugiteenused.

Tõlkija teeb kirjalikku tõlget.

Tõlk teeb suulist tõlget.

Algtekst/originaaltekst on tõlkimist vajav tekst, mida soovitakse tõlkida teise keelde.

Tõlketekst on sihtkeelde tõlgitud algtekst.

Lähtekeel on keel, milles esitatakse algtekst.

Sihtkeel on keel, millesse teostatakse tõlge.

Kirjalik tõlketeenus on kirjalik tõlge, mis sisaldab tõlketeksti toimetamist või korrektuuri, ja väljastusülevaatust.

Tõlkemaht – kirjalike tõlgete, toimetamise ja korrektuuri mahtu hinnatakse tõlketeksti tähemärkide arvu alusel. Üks lehekülg mahutab 1800 tähemärki koos tühikutega. Tähemärkide arvu on võimalik arvutada Microsoft Word´is, valides Tools > Word count >Characters (with spaces) ning jagades selle arvu 1800-ga, saate oma teksti lehekülgede arvu.

Suuline tõlketeenus on suuline tõlge, kus eristatakse 3 erinevat liiki: sosintõlge, järeltõlge ja sünkroontõlge.

Sünkroontõlke puhul toimub tõlkimine lektori rääkimisega samaaegselt. Tõlkimine eeldab vastava aparatuuri olemasolu. Tõlk on eraldi kabiinis ja tõlge jõuab kuulajate kõrvaklappidesse praktiliselt samaaegselt lektori jutuga. Sünkroontõlget tehakse tavaliselt kahekesi. Ka tõlk, kes parasjagu ei tõlgi, kuulab teksti, et aidata kolleegi kirjutades üles termineid, numbreid ja nimesid, ning võtab vajadusel tööjärje üle.

Järeltõlke korral lektor ja tõlk räägivad vaheldumisi. Lektor esitab lähtekeeles 5-minutiliste osade kaupa oma ettekande, mille tõlk siis tõlgib võimalikult autentselt sihtkeelde. Järeltõlkeks pole vaja tõlkeaparatuuri. Tõlk teeb lektori ettekande ajal märkmeid ja kasutab võimalusel seinal näidatavaid slaide.

Sosintõlke puhul  istub tõlkija nende kuulajate juures, kes ei valda keelt ja tõlgib neile vaiksel häälel lektori juttu. Sosintõlget on võimalik teha kui inimesi, kellele on vaja tõlkida, on vähe, 2-3 inimest.

Küljendamise  käigus paigutatakse tekst, graafika  ja/või pildid  nii, et tõlketöö oleks võimalikult originaalisarnane.

Toimetamine – tõlketeksti algtekstile vastavuse kontrollimine. Toimetamise käigus kontrollitakse, et algteksti mõte on tõlketekstis õigesti ja midagi vahele jätmata edasi antud, laused loogilised ning terminikasutus õige, asjakohane ja ühtne.

Korrektuur – tõlketeksti ülelugemine eesmärgiga  kontrollida selle keelelist õigsust ja arusaadavust, kuna tõlketeksti ei võrrelda algtekstiga, siis sisulisi muudatusi ei tehta.

Väljastusülevaatus – tõlketeksti üldine kontrollimine, et kõik algteksti osad oleksid tõlgitud ja tekstis leiduvad nimed/numbrid õiged ning vormistus vastavalt tellija soovile.